Inleiding

Dit zijn de algemene voorwaarden voor afnemers (klanten) die gebruik maken van het Foodl platform. Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor iedere gebruiker van het platform. Het is aan te bevelen deze voorwaarden goed door te lezen. Geadviseerd wordt de voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat deze op ieder moment kunnen worden geraadpleegd.

 

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Werkingssfeer
 • Artikel 3 – Klanten
 • Artikel 4 – Koopovereenkomst
 • Artikel 5 – Bestelling. Levering. Klachten. Manco’s
 • Artikel 6 – Emballage
 • Artikel 7 – Facturatie. Betaling
 • Artikel 8 – Informatie. Gebruik data
 • Artikel 9 – Diversen
 • Artikel 10 – Toepasselijk recht. Bevoegde rechter

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen, indien met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Foodl: Foodl B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76663051, eigenaar van het Platform en functionerend als intermediair tussen Leveranciers en Klanten die via het Platform met elkaar een Koopovereenkomst willen aangaan.         

Klant: een gebruiker van het Platform, zijnde een rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, handelend in het kader van zijn beroep of bedrijf, die zich heeft geregistreerd op het Platform, ongeacht of hij overgaat tot het kopen van een of meer Producten via het Platform.

Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Leverancier en een Klant met betrekking tot de koop door de Klant van een Product van de betreffende Leverancier via het Platform.

Leverancier: een derde partij, zijnde een rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, een account heeft op het Platform en daarmee een overeenkomst heeft met Foodl en via het Platform Producten aanbiedt aan Klanten.

Platform: de digitale marktplaats voor de horeca onder de naam ‘Foodl’ (www.foodl.nl) zoals geëxploiteerd door Foodl waarop door Leveranciers Producten aan Klanten worden aangeboden.

Producten: voedsel, dranken en overige producten bestemd voor gebruik in de horeca die worden aangeboden op het Platform.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor afnemers.

 1. Werkingssfeer

2.1       Iedere Klant aanvaardt bij registratie op het Platform dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen van Leveranciers op het Platform en alle handelingen met betrekking tot het bestellen, kopen, leveren en betalen van Producten via het Platform.

2.2       Van het bepaalde in deze Voorwaarden kan tussen Foodl en de Klant slechts schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

2.3       Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op en worden mede bedongen ten behoeve van de door Foodl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen  Leveranciers.

2.4       Foodl heeft het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website van het Platform (www.foodl.nl) zijn gepubliceerd. Indien een Klant nadien een bestelling plaatst voor een Product zoals aangeboden door een Leverancier, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden.

 

 1. Klanten

3.1       Een Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:

(i)        een geldige registratie van zijn onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

(ii)       een account op het Platform waarin zijn (contact)gegevens zijn geregistreerd;

(iii)      bereikbaar zijn via e-mail.

3.2       De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn account.

3.3       De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt.

3.4       Het is de Klant niet toegestaan om anderen gebruik te laten maken van zijn account.

3.5       De Klant verklaart te allen tijde te zullen handelen in overeenstemming met de Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.6       Foodl is te allen tijde gerechtigd om een (potentiële) Klant de toegang tot het Platform te weigeren dan wel hem deze te ontzeggen.

 

 1. Koopovereenkomst

4.1       Bij iedere bestelling, koop of order voor een of meer Producten door een Klant via het Platform ontstaat een Koopovereenkomst tussen de Klant en de Leverancier. Foodl fungeert uitsluitend als intermediair en wordt geen partij bij de Koopovereenkomst.

4.2       Foodl is te allen tijde gerechtigd om een bepaalde bestelling van Producten niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.

4.3       De Leverancier kan ten behoeve van verkopen van zijn Producten via het Platform gebruik maken van algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de Koopovereenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de Leverancier er voor zorg te dragen dat de Klant tijdens het verkoopproces kennis kan nemen van de inhoud van deze voorwaarden.

 

 1. Bestelling. Levering. Klachten. Manco’s

5.1       Na het plaatsen van een bestelling via het Platform ontvangt de Klant van Foodl per e-mail een bevestiging van zijn bestelling op het in zijn account opgenomen e-mailadres. Hiermee komt de Koopovereenkomst tussen de Klant en de Leverancier tot stand. Een bestelling wordt door Foodl onmiddellijk doorgeleid aan de betreffende Leverancier.

5.2       De Leverancier is verantwoordelijk voor het afleveren van de Producten binnen de door de Leverancier op het Platform vermelde termijn. De termijn voor levering vangt aan nadat Foodl alle voor levering noodzakelijke gegevens van de Klant heeft ontvangen. Levering vindt plaats op de door de Klant aangewezen locatie.

5.3       Eventuele manco’s of vermeende gebreken aan de Producten dienen door de Klant binnen 24 uur na aflevering bij de Klant aan Foodl te worden gemeld. De Leverancier is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor manco’s, (vermeende) gebreken aan de Producten of anderszins. Foodl zal zich niettemin inspannen eventuele klachten van de Klant naar tevredenheid op te lossen, al dan niet in een bemiddelende rol tussen de Klant en de Leverancier. De Klant erkent dat Foodl op geen enkele wijze aansprakelijk is jegens de Klant voor manco’s, vermeende gebreken aan de Producten of anderszins.

 

 1. Emballage

6.1       De Leverancier is verantwoordelijk voor de administratie van de emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke.

6.2       Het risico van beschadiging of verlies van de emballage berust bij de Klant, totdat hij de zaken aan de Leverancier heeft geretourneerd.

6.3       Door de Leverancier geconstateerde tekorten in de emballage worden door Foodl namens de Leverancier in rekening gebracht bij de Klant.

 

 1. Facturatie. Betaling

7.1       Namens de Leverancier verzorgt Foodl de facturatie en incasso van facturen met betrekking tot de Koopovereenkomsten die via het Platform tot stand zijn gekomen. Foodl behoudt zich het recht voor bestellingen die door de Klant bij verschillende Leveranciers zijn gedaan te bundelen in een verzamelfactuur waarin de bestellingen per Leverancier afzonderlijk worden vermeld.

7.2       Facturatie van door de Leverancier geleverde Producten vindt plaats 24 uur na aflevering van de Producten bij de Klant.

7.3       Facturen dienen door de Klant binnen 15 dagen na het tot stand komen van de Koopovereenkomst te worden voldaan aan Foodl, zonder aftrek of verrekening. Betaling aan Foodl op de wijze zoals bepaald door Foodl bevrijdt de Klant van zijn betalingsverplichting. De Klant is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Leverancier.

7.4       Ter bescherming van zowel de Klant als de Leverancier worden betalingen door de Klant uitsluitend gedaan op een door Foodl aangehouden derdengeldrekening bij haar payment service provider Payvision B.V., onderdeel van ING Bank N.V.. Payvision B.V. is een financiële instelling, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37078111. Payvision draagt zorgt voor betaling aan de Leverancier van de op de derdengeldenrekening ontvangen bedragen die toekomen aan de Leverancier.

7.5       De eigendom van de geleverde Producten gaat pas over op de Klant, indien de Klant al hetgeen hij ter zake van de betreffende Koopovereenkomst verschuldigd is, aan Foodl heeft voldaan.

7.6       Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij van rechtswege in verzuim jegens Foodl zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. In dat geval is de Klant over het verschuldigde bedrag vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten. In afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en tevens in afwijking van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten maakt Foodl aanspraak op vergoeding  en betaling van haar volledige buitengerechtelijke incassokosten.

7.7       Vanaf het intreden van het verzuim tot de dag dat de betreffende factuur volledig is voldaan, is de Klant over het openstaande factuurbedrag vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.

7.8       Door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle aan Foodl verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de langst opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

7.9       De Leverancier heeft onherroepelijk aan Foodl het recht verleend om in naam van Foodl en met uitsluiting van de Leverancier de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomst.

 

 1. Informatie. Gebruik data

8.1       Communicatie tussen Foodl en de Klant vindt plaats via e-mail. Teneinde tijdig op de hoogte te zijn van berichten van Foodl zal de Klant zijn e-mails regelmatig lezen.

8.2       Foodl is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.

8.3       De Klant erkent dat Foodl zijn NAW-gegevens en telefoonnummer aan de Leverancier kan verstrekken om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst. De Leverancier is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling, hieronder mede begrepen het uitvoeren van een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de Klant, of wanneer de Klant voor het gebruik van zijn contactgegevens toestemming heeft gegeven aan de Leverancier.

 

 1. Diversen

9.1       Foodl behoudt zich het recht voor het account van de Klant te blokkeren of de mogelijkheid om via het Platform Producten te bestellen, aan de Klant te ontzeggen indien daar naar het oordeel van Foodl voldoende aanleiding voor bestaat.

9.2       Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onverbindend mocht blijken te zijn, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een bepaling die wel verbindend is doch die zo min mogelijk afwijkt van de onverbindend geachte bepaling, mede gelet op het doel en de strekking van die bepaling. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

 

 1. Toepasselijk recht. Bevoegde rechter

10.1     Op deze Voorwaarden en de Koopovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2     De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Voorwaarden en het gebruik van het Platform.