Inleiding

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de koop en verkoop van producten en diensten via het Foodl platform. Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor iedere klant die gebruik maakt van het platform. Het is aan te bevelen deze voorwaarden goed door te lezen. Geadviseerd wordt de voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat deze op ieder moment kunnen worden geraadpleegd. 

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers
 • Artikel 3 – Aanbiedingen. Koopovereenkomst
 • Artikel 4 – Levering
 • Artikel 5 – Vervoer
 • Artikel 6 – Emballage
 • Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 8 – Klachten
 • Artikel 9 – Betalingen
 • Artikel 10 – Overmacht
 • Artikel 11 - Garantie
 • Artikel 12 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
 • Artikel 13 – Opzegging. Ontbinding
 • Artikel 14 – Opschortingsrecht Leverancier
 • Artikel 15 – Bescherming persoonsgegevens
 • Artikel 16 – Toepasselijk recht. Bevoegde rechter
 1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen, indien met een hoofdletter geschreven, de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers

deze Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers die door Leverancier worden gehanteerd voor verkopen via het Platform en van toepassing zijn op de Koopovereenkomst tussen Leverancier en Klant

Algemene Voorwaarden voor Klanten

de algemene voorwaarden voor Klanten die van toepassing zijn op de relatie tussen Foodl en Klanten met betrekking tot het gebruik van het Platform

Foodl

Foodl B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76663051, eigenaar van het Platform en functionerend als intermediair tussen Leveranciers en Klanten die via het Platform met elkaar een Koopovereenkomst willen aangaan

Klant

een gebruiker van het Platform, zijnde een rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, die handelt in het kader van zijn beroep of bedrijf in de horeca en een Klantaccount heeft aangemaakt op het Platform, ongeacht of hij overgaat tot het kopen van een of meer Producten via het Platform

Koopovereenkomst

de overeenkomst die tot stand komt tussen Leverancier en de Klant met betrekking tot de koop door de Klant van een Product van Leverancier via het Platform

Leverancier

de rechtspersoon, personenvennootschap of eenmanszaak die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel in een openbaar register in het land van vestiging, die beschikt over een Leveranciersaccount en zijn Producten aanbiedt op het Platform 

Platform

de digitale marktplaats voor de horeca onder de naam ‘Foodl’ (www.foodl.nl) met subdomeinen zoals shop.foodl.nl, zoals geëxploiteerd door Foodl, waarop door Leveranciers Producten aan Klanten worden aangeboden

Prijs

de op het Platform getoonde prijs van de Producten inclusief transportkosten, exclusief BTW en eventueel van overheidswege opgelegde bedragen

Producten

voedsel, dranken en overige producten en diensten bestemd voor gebruik in de horeca, die door Leverancier worden aangeboden op het Platform

Productgegevens

de gegevens van een Product die relevant zijn voor de Klant zoals specificaties (o.a. ingrediënten en allergenen), afbeeldingen, levertijden en voorraad

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers

2.1 Deze Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers zijn van toepassing op iedere aanbieding van Producten op het Platform, iedere bestelling van Producten van Leverancier door de Klant en iedere Koopovereenkomst. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant ook de inhoud van deze Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers. 

2.2 Door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de relatie tussen de Klant en Leverancier, en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers onverbindend mocht blijken te zijn, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een bepaling die wel verbindend is doch die zo min mogelijk afwijkt van de onverbindend geachte bepaling, mede gelet op het doel en de strekking van die bepaling.

2.4 De Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers kunnen te allen tijde door Foodl worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze toegankelijk zijn op het Platform. Indien de Klant daarna op het Platform een bestelling plaatst voor Producten van Leverancier, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden. 

 1. Aanbiedingen. Koopovereenkomst

3.1 Alle aanbiedingen op het Platform zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2 Leverancier is pas gebonden na elektronische bevestiging aan de Klant van een op het Platform geplaatste bestelling door of namens Leverancier. Daarmee komt tussen Leverancier en de Klant de Koopovereenkomst tot stand. 

 1. Levering

4.1 Levering van bestelde Producten vindt plaats op de door de Klant aangewezen bestemming. 

4.2 De termijn voor levering vangt aan nadat Leverancier alle voor de levering noodzakelijke gegevens heeft ontvangen. 

4.3 De door Leverancier opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nooit fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft de Klant niet het recht de Koopovereenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de opgegeven levertermijn zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van de Klant niet kan worden gevergd de Koopovereenkomst in stand te laten. Ontbindt de Klant de Koopovereenkomst dan vloeit daaruit voor Leverancier geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade die als gevolg van de late levering door de Klant is geleden.

4.4 Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen. 

4.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt door Leverancier de normale, gangbare handelskwaliteit geleverd.

4.6 De klant is volledig verantwoordelijk voor de Producten vanaf het moment van aflevering. Dit geldt ook in het geval de Klant Leverancier heeft verzocht de Producten af te leveren op het moment dat (een vertegenwoordiger van) de Klant niet aanwezig is. 

4.7 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant veroorzaakt bij het afleveren van de Producten, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grote grove schuld van Leverancier.

4.8 Indien de Producten niet of niet tijdig worden afgenomen, is de Klant in verzuim en gehouden alle voor Leverancier daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 1. Vervoer

5.1 Leverancier bepaalt de wijze van vervoer en het vervoer vindt plaats volgens het door Leverancier vastgestelde afleverschema. Indien de Klant een andere (lees: duurdere) wijze van vervoer wenst of indien de plaats of het tijdstip van aflevering wijzigt door omstandigheden voor rekening van de Klant, komen de meerkosten daarvan voor zijn rekening. 

5.2 De Klant is verplicht te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden, een zo kort mogelijke wachttijd, een goede bereikbaarheid van de laad- en losplaats, alsmede voor het door de Leverancier kunnen inzetten van de gebruikelijke transportmiddelen. Lastdragers dienen direct achter de eerste toegangsdeur van het pand geplaatst te worden of vandaar meegenomen te kunnen worden. 

5.3 Indien Leverancier op verzoek van de Klant Producten verder aflevert of ophaalt dan direct achter de eerste toegangsdeur van het pand van de Klant, is Leverancier niet aansprakelijk voor bederf, kwaliteitsverlies dan wel enige schade die ontstaat tijdens dat gedeelte van het laden en lossen. 

5.4 Op het vervoer zijn de Algemene Vervoers Condities en de CMR-condities van toepassing. 

 1. Emballage

6.1 De verpakking voor eenmalig gebruik is inbegrepen in de prijs van de Producten. Voor deze verpakkingen wordt geen statiegeld berekend tenzij Leverancier daar van overheidswege toe wordt verplicht of zulks door Leverancier uitdrukkelijk is vermeld.

6.2 Indien de Producten worden afgeleverd op zogenaamde europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zullen deze pallets als emballage in rekening worden gebracht, tenzij bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour worden gegeven aan Leverancier. 

6.3 Indien Leverancier op verzoek van de Klant, of van overheidswege verplicht wordt, bij aflevering van de Producten (om)verpakking, restmateriaal, et cetera mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventueel begrepen de kosten van vernietiging ter plaatse, voor rekening van de Klant. 

6.4 Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijft eigendom van Leverancier, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. Het risico van beschadiging of verlies van de emballage berust bij de Klant, totdat hij de zaken aan Leverancier heeft geretourneerd.

6.5 De klant is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan leverancier te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Leverancier is alleen verplicht tot terugname van emballage indien de emballage in goede staat verkeerd, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat en voor zover het rolcontainers betreft deze door Leverancier zijn geleverd. 

6.6 Emballage wordt teruggenomen tegen het door Leverancier in rekening gebrachte bedrag (statiegeld). De rekening wordt gecrediteerd nadat het emballage materiaal is teruggekeerd in het magazijn van Leverancier of van de door hem ingeschakelde logistiek dienstverlener. Bij retourname van licht beschadigde of vuile emballage, of emballage die niet vrij is van afval of restmateriaal, behoudt Leverancier zich het recht voor minder te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij zware beschadigingen wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballage materiaal ter beschikking van de Klant, wat dan door Leverancier aan de Klant zal worden meegedeeld. 

 1. Eigendomsvoorbehoud     

7.1 Aan de Klant geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Leverancier zijn betaald, waarbij betalingen steeds worden geacht betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur. 

7.2 Totdat de Producten zijn betaald, zal de Klant de Producten als goed huisvader voor eigen rekening en risico voor Leverancier houden, zolang de Klant krachtens het bepaalde in artikel 7.1 geen eigenaar van de door Leverancier geleverde Producten is geworden, is de Klant niet bevoegd Producten in welke vorm dan ook te vervreemden of te bezwaren, of anderszins in de macht van derden te brengen, behoudens in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Klant. Hij mag de Producten slechts gebruiken of verbruiken voor zover dat nodig is voor zijn normale bedrijfsuitoefening. Verpanding van de Producten wordt niet beschouwd als normale bedrijfsuitoefening. 

7.3 De Klant verleend aan Leverancier reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar zijn Producten zich bevinden zodat Leverancier zijn eigendomsrechten kan uitoefenen.

 1. Klachten

8.1 De Klant dient de gekochte Producten bij aflevering - of zo spoedig mogelijk daarna - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Klant in het bijzonder na te gaan of de geleverde Producten beantwoorden aan de Koopovereenkomst, te weten:

- of de juiste Producten zijn geleverd;

- of de afgeleverde producten voor wat betreft de kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

- of de afgeleverde Producten voldoen aan de kwaliteitseisen, temperatuur en hygiënenormen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.  

8.2 Klachten dienen door de Klant zo spoedig mogelijk na constatering van een vermeend gebrek aan Foodl kenbaar te worden gemaakt. Gebreken die bij aflevering al kunnen worden geconstateerd (daaronder begrepen manco’s en/of zichtbare schades) dienen door de Klant op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt. Voor houdbare Producten en non-food Producten geldt dat klachten over niet direct constateerbare gebreken binnen 24 uur na ontvangst uitsluitend telefonisch aan Foodl kenbaar dienen te worden gemaakt. Voor dag- en koelverse Producten en diepvries Producten geldt dat klachten over niet direct constateerbare gebreken binnen 12 uur na ontvangst van de Producten uitsluitend telefonisch aan Foodl kenbaar dienen te worden gemaakt. 

8.3 Indien bij de ontvangst van de Producten op de vrachtbrief of het reçu geen opmerking is gemaakt over geconstateerde gebreken, tekorten of beschadigde verpakking en/of emballage, geldt zulks als volledig bewijs dat de Klant de Producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen. 

8.4 De reclametermijn op een aan de Klant gezonden factuur bedraagt acht dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de betreffende transactie met Leverancier correct weer te geven. 

8.5 Na het verstrijken van de in dit artikel 8 genoemde termijnen wordt de Klant geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames niet meer door Leverancier in behandeling genomen. 

8.6 Het enkele feit dat Leverancier een klacht onderzoekt, impliceert niet automatisch dat hij enige aansprakelijkheid ter zake erkent.

8.7 In de handel gebruikelijke afwijkingen in kleur, kwaliteit, vorm, gewicht en dergelijke in door Leverancier geleverde Producten en schade welke aan door Leverancier geleverde Producten is ontstaan doordat de Klant in strijd met de daarvoor geldende behandelingsvoorschriften heeft gehandeld, komen niet voor reclame in aanmerking. 

8.8 Producten waarop de klachten betrekking hebben, moeten ter verificatie door de Leverancier beschikbaar worden gehouden in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken door de Klant werden geconstateerd. Het recht om te reclameren vervalt nadat de Klant het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij Leverancier daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of het duurzame gebruiksmiddelen betreft waarop een fabrieksgarantie van toepassing is. 

8.9 Indien een retourregeling met Leverancier is overeengekomen, dient de aan Leverancier te retourneren hoeveelheid Producten schriftelijk te worden gemeld voordat hij tot terugname over gaat. Dag- en koelverse Producten en diepvries Producten worden nimmer retour genomen. 

8.10 Indien de klachten een deel van de geleverde Producten betreffen, kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen. 

8.11 Indien de Klant een klacht terecht heeft geuit, heeft Leverancier de keuze het afgekeurde Product voor zijn rekening te vervangen, dan wel de Klant te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de Klant verschuldigde prijs voor het afgekeurde Product. Gevolgschade wordt door Leverancier niet vergoed. 

 1. Betalingen

9.1 Bestellingen moeten bij het plaatsen daarvan direct door de Klant worden betaald, tenzij Foodl akkoord gaat met betaling achteraf.

9.2 Namens Leverancier verzorgt Foodl de facturatie aan Klanten en incasso van facturen.

9.3 Facturatie door Foodl vindt plaats na het plaatsen van een bestelling. 

9.4 In geval de Klant achteraf mag betalen, bedraagt de betaaltermijn 7 dagen na besteldatum.

9.5 Ter bescherming van zowel Klant als Leverancier kan een Klant uitsluitend bevrijdend betalen op een door Foodl aangehouden derdengeldenrekening bij haar payment service provider Payvision B.V., onderdeel van ING Bank N.V.. Payvision B.V. is een financiële instelling, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37078111. Foodl draagt zorg voor betaling aan Leverancier.

9.6 Indien betaling niet binnen 7 dagen na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn plaatsvindt, is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor ingebrekestelling of sommatie is vereist. Dan zijn ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. In afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en tevens in afwijking van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten maakt Leverancier aanspraak op vergoeding en betaling van zijn volledige buitengerechtelijke incassokosten. 

9.7 Vanaf het moment van intreden van het verzuim tot de dag van volledige betaling, is de Klant over het openstaande factuurbedrag vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn. 

9.8 Door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de langst opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

9.9 Foodl draagt namens Leverancier zorg voor het incasseren van vorderingen op Klanten. Leverancier heeft Foodl daartoe uitdrukkelijk gemachtigd. 

9.10 Leverancier behoudt zich het recht voor nadere voorwaarden te stellen aan het accepteren van orders van Klanten die in gebreke zijn met hun betalingsverplichtingen. 

9.11 De Klant is niet gerechtigd om (beweerdelijke) vorderingen op Leverancier dan wel met Leverancier gelieerde dan wel door Leverancier ingeschakelde ondernemingen te verrekenen met aan de Klant gefactureerde bedragen.  

 

 1. Overmacht

10.1 Indien Leverancier haar verplichtingen uit de Koopovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van een hem niet toerekenbare oorzaak (“overmacht”), worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Leverancier alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. 

10.2 Onder overmacht wordt tevens begrepen de situatie waarin Leverancier zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van technisch falen van het Platform. 

10.3 In geval van overmacht aan de zijde van Leverancier, is de Klant gerechtigd om de Koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. Vergoedingen voor reeds door Leverancier verrichte diensten en werkzaamheden blijven echter door de Klant verschuldigd. 

 1. Garantie

11.1 Met inachtneming van de in deze Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers genoemde beperkingen garandeert Leverancier de deugdelijkheid van de door hem geleverde Producten mits de instructies met betrekking tot het gebruik en het bewaren van deze Producten strikt worden opgevolgd.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 De aansprakelijkheid van Leverancier voor door de Klant geleden schade ten gevolge van het niet of niet volledig leveren van Producten, ten gevolge van het leveren van gebrekkige Producten, dan wel ten gevolge van door Leverancier aan de Klant verleende diensten, is beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende Producten en/of diensten, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Leverancier. Dit laat onverlet een verdergaande beperking van aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in artikel 8. 

12.2 Leverancier is in geen geval gehouden tot vergoeding van gevolgschade, zoals omzetschade of winstderving. 

12.3 In plaats van vergoeding van het factuurbedrag staat het Leverancier vrij te kiezen voor vervanging van de onbruikbare Producten. 

12.4 De Klant vrijwaart Leverancier tegen aanspraken van derden voor zover deze het gevolg zijn van handelen of nalaten van de Klant, en tegen aanspraken van derden die betrekking hebben op schade waarvoor Leverancier de aansprakelijkheid en schadeplichtigheid jegens de Klant heeft uitgesloten. 

12.5 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook al mocht die zijn ontstaan door hun opzet of grove schuld.

12.6 Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan tijdens, dan wel het gevolg is van laden en/of lossen van de Producten, hieronder begrepen het laden en/of lossen op de plaats waar de Producten door Leverancier of door hem ingeschakelde derden zijn neergezet, een en ander behoudens opzet of grove schuld van Leverancier. 

12.7 Voor zover Producten zijn voorzien van een uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum, geldt dat Leverancier bij consumeren, dan wel gebruik van deze Producten na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. 

12.8 De Klant dient ervoor in te staan dat Producten, waarop een uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum staat vermeld, na het verstrijken van die datum niet meer worden verwerkt. De Klant vrijwaart Leverancier uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van consumeren c.q. gebruik van de Producten van Leverancier indien deze door de Klant na de uiterste houdbaarheids- of gebruiksdatum zijn be- of verwerkt dan wel ge- of verbruikt.  

12.9 De Klant dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van Producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen, en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan Leverancier geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de Producten.

 

 1. Opzegging. Ontbinding

13.1 Leverancier heeft het recht de Koopovereenkomst en enige daarmee samenhangende overeenkomst buiten rechte door middel van een enkele schriftelijke mededeling aan de Klant met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, indien:

 • de Klant in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Koopovereenkomst;
 • De Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • het faillissement van de Klant wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de onderneming van de Klant wordt geliquideerd, de Klant zijn huidige onderneming staakt, of (de zeggenschap over) de onderneming van de Klant al dan niet door middel van een aandelentransactie, wordt overgedragen; 
 • ten laste van de Klant beslag wordt gelegd en dit de nakoming van de Koopovereenkomst nadelig beïnvloedt, dan wel
 • de Klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Koopovereenkomst na te kunnen komen.

13.2 Indien Leverancier de Koopovereenkomst, ongeacht de reden waarom, heeft ontbonden of opgezegd, zijn alle vorderingen van Leverancier op de Klant, vermeerderd met rente, schade en kosten, terstond en geheel opeisbaar.  

 1. Opschortingsrecht Leverancier

14.1 Leverancier heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen onder de Koopovereenkomst op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Klant volledig door hem zijn voldaan. Leverancier heeft dit recht ook in geval van klachten van Klanten over Leverancier nadat Foodl Leverancier van die klacht in kennis heeft gesteld en van Leverancier geen bevredigende reactie heeft gekregen. 

 1. Bescherming persoonsgegevens

15.1 Zowel de Klant als Leverancier zullen bij de uitvoering van de wederzijdse verplichtingen conform de Koopovereenkomst de van kracht zijnde wettelijke bepalingen en regelingen ter zake van de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen in acht nemen. 

 1. Toepasselijk recht. Bevoegde rechter

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden Kopen van Externe Leveranciers en de Koopovereenkomst zijn uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.2 De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het gebruik van het Platform.